محصولات قابل فروش

ایکس
X2

نام پروژه: اموی Amway پروژه
اضافه کردن: چین
محصولات: پر کردن کابینه / ایستگاه کاری / مبل های تخت خواب / صندلی / جداول Executiv
زمان پروژه: 2015

ZX
ZX1
zx3
ZX2
zx4
ZX5
zx6
S2
S3

نام پروژه: رویای جواهر
محصولات: جداول / صندلی / کابینه
زمان پروژه: 2015

نام پروژه: رویای جواهر
محصولات: جداول / صندلی / کابینه
زمان پروژه: 2015

S4
S5

نام پروژه: شراب گروه
محصولات: جداول / صندلی / کابینه
زمان پروژه: 2018

W1
W4
W2
W5
W3
W6
W7
W8
W9