វិស័យផ្សេងទៀត

W1
ត្រស្តរហ័ស
T1

ឈ្មោះគម្រោង: ក្វាងចូវរថភ្លើងក្រោមដី
បន្ថែម: ក្វាងចូវ
ផលិតផល: ភាគថាស / Screen4060
ម៉ោង: 2015

ឈ្មោះគម្រោង :Oman Oil Company
បន្ថែម: អូម៉ង់
ផលិតផល: Firmo ស៊េរី / 4060 Partions
ម៉ោង: 2017

zxc
mc

ឈ្មោះគម្រោង :Oman University
បន្ថែម: អូម៉ង់
ផលិតផល: Tables/chairs/podium
ម៉ោង: 2016

រី

ឈ្មោះគម្រោង: SIMENS
បន្ថែម: Philippines
ផលិតផល: Executive tables/Workstations/ Chairs
ម៉ោង: 2017

op