ຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກ

x
x2

ຊື່ໂຄງການ: Amway Project
ຕື່ມ: ຈີນ
ຜະລິດຕະພັນ: ການຍື່ນຕູ້ / Workstation / Sofas / Chairs / ຕາຕະລາງ Executiv
Project Time: 2015

zx
zx1
zx3
zx2
zx4
zx5
zx6
s2
s3

ຊື່ໂຄງການ: ຝັນເພັດ
ຜະລິດຕະພັນ: Tables / Chairs / ຕູ້
Project Time: 2015

ຊື່ໂຄງການ: ຝັນເພັດ
ຜະລິດຕະພັນ: Tables / Chairs / ຕູ້
Project Time: 2015

s4
s5

ຊື່ໂຄງການ: ກຸ່ມເຫຼົ້າແວງ
ຜະລິດຕະພັນ: Tables / Chairs / ຕູ້
Project Time: 2018

w1
w4
w2
w5
w3
w6
w7
w8
W9