ບັນດາຂະແຫນງອື່ນໆ

w1
rt
t1

ຊື່ໂຄງການ: Guangzhou Metro
ຕື່ມ: Guangzhou
ຜະລິດຕະພັນ: Partition / Screen4060
Time: 2015

ຊື່ໂຄງການ :Oman Oil Company
ຕື່ມ: ໂອມານ
ຜະລິດຕະພັນ: Firmo Series / 4060 partion
Time: 2017

ZXC
mc

ຊື່ໂຄງການ :Oman University
ຕື່ມ: ໂອມານ
ຜະລິດຕະພັນ: Tables/chairs/podium
Time: 2016

ry

ຊື່ໂຄງການ: SIMENS
ຕື່ມ: Philippines
ຜະລິດຕະພັນ: Executive tables/Workstations/ Chairs
Time: 2017

op