အခွားသောကဏ္ဍ

w1
RT
T1

စီမံကိန်းအမည်: ကွမ်ကျိုး Metro
Add: ကွမ်ကျိုး
ထုတ်ကုန်: Partition ကို / Screen4060
အချိန်: 2015

Project Name:Oman Oil Company
Add: အိုမန်
ထုတ်ကုန်: Firmo စီးရီး / 4060 Partions
အချိန်: 2017

zxc
mc

Project Name:Oman University
Add: အိုမန်
ထုတ်ကုန်: Tables/chairs/podium
အချိန်: 2016

ry

စီမံကိန်းအမည်: SIMENS
Add: Philippines
ထုတ်ကုန်: Executive tables/Workstations/ Chairs
အချိန်: 2017

op