د استهلاکي تولیداتو په

x
x2

د پروژې نوم: Amway پروژه
ورزیات کړئ د چين
محصوالت: په آلمارۍ / Workstation / Sofas / رئيسانو / اجرايه جدولونو
د پروژې وخت: 2015

zx
zx1
zx3
zx2
zx4
zx5
zx6
S2
S3

د پروژې نوم: خوب ګاڼو
محصوالت: جدولونه / رئيسانو / د کابینې
د پروژې وخت: 2015

د پروژې نوم: خوب ګاڼو
محصوالت: جدولونه / رئيسانو / د کابینې
د پروژې وخت: 2015

s4
S5

د پروژې نوم: د شرابو ګروپ
محصوالت: جدولونه / رئيسانو / د کابینې
د پروژې وخت: 2018

w1
w4
w2
w5
w3
w6
w7
w8
w9