نورو سکتورونو

w1
RT
T1

د پروژې نوم: ګوانګجو اوخوړې
ورزیات کړئ ګوانګجو
محصوالت: د تجزیې / Screen4060
وخت: 2015

Project Name:Oman Oil Company
ورزیات کړئ عمان
محصوالت: Firmo لړۍ / 4060 Partions
وخت: 2017

zxc
mc

Project Name:Oman University
ورزیات کړئ عمان
محصوالت: Tables/chairs/podium
وخت: 2016

ry

د پروژې نوم: SIMENS
ورزیات کړئ Philippines
محصوالت: Executive tables/Workstations/ Chairs
وخت: 2017

op