පාරිභෝගික නිෂ්පාදන

x
x2

ව්යාපෘතියේ නම: Amway ව්යාපෘතිය
එක් කරන්න: චීනය
නිෂ්පාදන: ගොනු කැබිනට් / වර්ක්ස්ටේෂන් / Sofas / පුටු / Executiv වගු
ව්යාපෘතිය වේලාව: 2015

ZX
zx1
zx3
zx2
zx4
zx5
zx6
s2
s3

ව්යාපෘතියේ නම: ස්වර්ණාභරණ සිහින
නිෂ්පාදන: වගු / පුටු / අමාත්ය මණ්ඩල
ව්යාපෘතිය වේලාව: 2015

ව්යාපෘතියේ නම: ස්වර්ණාභරණ සිහින
නිෂ්පාදන: වගු / පුටු / අමාත්ය මණ්ඩල
ව්යාපෘතිය වේලාව: 2015

S4
S5

ව්යාපෘතියේ නම: වයින් සමූහ
නිෂ්පාදන: වගු / පුටු / අමාත්ය මණ්ඩල
ව්යාපෘතිය වේලාව: 2018

W1
w4
W2
W5
W3
w6
w7
w8
w9