వినియోగదారు ఉత్పత్తులు

x
x2

ప్రాజెక్ట్ పేరు: Amway ప్రాజెక్ట్
జోడించండి: చైనా
ఉత్పత్తులు: దాఖలు మంత్రివర్గం / కార్యక్షేత్ర / Sofas / కుర్చీల / Executiv పట్టికలు
ప్రాజెక్ట్ సమయం: 2015

ZX
zx1
zx3
ZX2
zx4
zx5
zx6
S2
ఎస్ 3

ప్రాజెక్ట్ పేరు: నగల డ్రీం
ఉత్పత్తులు: పట్టికలు / కుర్చీల / కేబినెట్
ప్రాజెక్ట్ సమయం: 2015

ప్రాజెక్ట్ పేరు: నగల డ్రీం
ఉత్పత్తులు: పట్టికలు / కుర్చీల / కేబినెట్
ప్రాజెక్ట్ సమయం: 2015

s4
S5

ప్రాజెక్ట్ పేరు: వైన్ గ్రూప్
ఉత్పత్తులు: పట్టికలు / కుర్చీల / కేబినెట్
ప్రాజెక్ట్ సమయం: 2018

W1
w4
W2
W5
W3
W6
W7
W8
W9