các lĩnh vực khác

W1
rt
t1

Tên dự án: Quảng Châu Metro
Địa chỉ: Quảng Châu
Sản phẩm: phân vùng / Screen4060
Thời gian: 2015

Tên dự án : Công ty Dầu Oman
Địa chỉ: Oman
Sản phẩm: Firmo Series / 4060 Partions
Thời gian: 2017

zxc
mc

Tên dự án : Đại học Oman
Địa chỉ: Oman
Sản phẩm: Bàn / ghế / bục
Thời gian: 2016

ry

Tên dự án: SIMENS
Địa chỉ: Philippines
Sản phẩm: Điều hành bảng / Workstations / Ghế
Thời gian: 2017

op